Change in Sports Integritetpolicy

1. Inledning

Change in Sports värnar om den personliga integriteten och är måna om skyddet av personuppgifter. Personuppgifter är alla uppgifter som kan härledas till en levande person och som personuppgiftsansvarig har Change in Sports en ansvarsskyldighet gentemot de personer vars personuppgifter vi behandlar. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar och behandlar personuppgifter och vilka rättigheter man har som registrerad.

Change in Sports samlar in och behandlar personuppgifter för att fullgöra avtal med våra donatorer, bidragsgivare och länsstyrelsen krav på insamlingsstiftelser samt och för att marknadsföra vår verksamhet och syfte. Change in Sports behandlar aldrig personuppgifter för ändamål som inte är nödvändiga för verksamheten.


2. Insamling och behandling av personuppgifter

2.1 När behandlar Change in Sports personuppgifter?

Upprop

Change in Sports behandlar personuppgifter i samband med legala förpliktelser och uppdrag för att fullfölja stiftelsen syfte. Uppgifterna samlas in från personer självt och är nödvändiga för att kunna fullgöra våra uppdrag som stiftelse. Personuppgifterna utgörs av namn, e-mailadress ort och ålder och lagras så länge som krävs enligt uppställda lagkrav.

Genomförande av projekt för stiftelsen syfte

Change in Sports behandlar även personuppgifter som personuppgiftsbiträde på uppdrag av våra projektbeskrivningar i olika fall:

Enkätundersökningar

Change in Sports utför enkätundersökningar för att inhämta kunskap om omvärldens syn på stiftelsens områden och behandlar personuppgifter i syfte att kunna kontakta mottagarna av enkäterna. Personuppgifterna lagras i enlighet med lagkrav av Change in Sports direkt och ges ej till extern part utan explicit samtycke eller lagkrav.

E-post

Change in Sports hanterar inkommande e-post, t.ex. för att kunna fullgöra våra avtalsförpliktelser gentemot vårt syfte och svara på frågor om vår verksamhet. E-posthanteringen baseras på ett berättigat intresse och är nödvändig för att bedriva verksamheten. När vi mottager ett e-mail arkiveras det i den mån det finns en grund för detta, t.ex. om det är ärenderelaterat, eller för att möjliggöra fortsatt mailkontakt. Finns inget ytterligare ändamål med e-mailet raderas det.

Marknadsföring

För att marknadsföra stiftelsen samlar Change in Sports in personuppgifter för personer som kan ha ett intresse av att motta information om det syfte vi verkar. Dessa uppgifter samlas delvis in från tredje part.

Change in Sports har ett berättigat intresse av att marknadsföra verksamheten så länge denna behandling inte inskränker mottagarens integritet. De personuppgifter som samlas in, namn och e-mail adresser, tillhör personer i som är aktivt engagerade i stiftelsens kärnfrågor och självt aktivt lämnat dessa uppgifter till Stiftelsen.

Change in Sports behandlar aldrig känslig information i samband med marknadsföring.

Varje mottagare kan när som helst enkelt och omedelbart avregistrera sig från våra sändlistor genom att klicka på en avregistreringslänk i mailet (s.k. opt-out).

Webbplats

På vår webbplats isf.nu och changeinsports.se.se använder vi cookies i syfte att förbättra våra besökares browsing-upplevelse och funktionaliteten av vår webbplats. Cookies är en liten textfil som skickas från vår webbserver och sparas på besökarens webbläsare eller enhet och som lagrar dennes användarpreferenser.

På vår webbplats använder vi både s.k. permanenta cookies och sessioncookies. Permanenta cookies sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator och används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen. Sessioncookies lagras endast temporärt och försvinner när besökaren stänger ner sin webbläsare.

Oberoende av vilken typ av cookie som används på den här webbplatsen sparas ingen personlig information om besökaren (som till exempel e-postadress eller namn).

Våra besökare kan själva styra användningen av cookies genom att ändra inställningarna i sina webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om cookies blockeras eller raderas. Mer information om cookies finns på post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.

2.2 Var behandlar vi personuppgifter?

Change in Sports verksamhet och våra egna IT-system finns inom EU/EES och personuppgifter behandlas därför till största del inom EU/EES. Personuppgifter kan dock komma att behandlas utanför EU/EES om dessa har behandlats i vårt namninsamlingsverktyg Nationbuilder. I detta fall garanteras skyddsnivån av detta bolag, som har sitt säte i USA, enligt följande integritetstpolicy.

2.3 Vilka kan vi komma att dela personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är en organisation som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

  • IT-tjänster
  • Myndigheter i den mån det krävs enligt lagkrav, t.ex. skatteverket
  • Finansiell redovisning
Personuppgiftsbiträden behandlar endast personuppgifter för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in dem och regleras alltid specifikt i ett biträdesavtal.

2.4 Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi sparar aldrig personuppgifter längre än nödvändigt för respektive ändamål. Se vidare under rubrik 2.1 för information om lagringstid för respektive ändamål.

2.5 Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter.

Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

3. Den registrerades rättigheter

Nedan beskrivs kort den registrerades rättigheter när Change in Sports behandlar dennes personuppgifter:

Rätt till tillgång
S.k. registerutdrag. Den registrerade kan begära tillgång till uppgifterna för att få en djupare insikt i vilka uppgifter vi behandlar och för vilket ändamål.

Rätt till rättelse
Den registrerade kan begära att personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga, eller att uppgifterna kompletteras om dessa är ofullständiga.

Rätt till radering, "rätten att bli bortglömd"
Den registrerade har rätt till radering under vissa omständigheter, t.ex.:

  • Om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in,
  • Om den registrerade invänder mot en intresseavvägning vi gjort när vi baserat behandlingen på berättigat intresse och dennes skäl väger tyngre än vårt berättigade intresse,
  • Om den registrerade invänder mot behandling för direkt marknadsföringsändamål.

Rätt till begränsning
Den registrerade har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandlingen. Om den registrerade t.ex. har bestridit uppgifternas korrekthet kan denne begära begränsad behandling under den tid som behövs för att utreda frågan.

Rätt till invändning
I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har den registrerade möjlighet att invända mot behandlingen. För att fortsätta behandlingen efter en sådan invändning måste vi visa på ett tvingande berättigat intresse som väger tyngre än den registrerades intressen.

Direktmarknadsföring

Som registrerad har man alltid rätt att avsäga sig direktmarknadsföring. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. vi e-post eller post).

Marknadsföringsåtgärder där en individ aktivt valt att söka upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring.

4. Kontakt

Har du frågor om hur vi behandlar personuppgifter, välkommen att kontakta oss på info@changeinsports.se

Datainspektionen är den myndighet som ansvarar för implementering och efterlevnad av GDPR i Sverige. Den som upplever att dennes personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt kan alltid lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Change in Sports kan komma att justera denna integritetspolicy för att uppdatera hur vi behandlar personuppgifter i den mån verksamheten så kräver. Den senaste versionen är alltid gällande från och med det datum som står i högra hörnet på sidan. Om uppdateringar görs justeras detta datum.